Sonos / Media Player / Luuchten mat engem Taster steieren

D’Apparater vu Sonos sin eng fein Saach, just nervt mech dass ech ëmmer muss ee Smartphone /Tablet bei Hand hunn fir d’Lidder ze wiesselen oder d’Lautstäerkt anzestellen. Besonnesch bei der Spull heescht et fir d’éischt d’Hänn ofdréchnen, Handy huelen, App starten an da lass. An dësem Artikel presentéieren ech meng Léisung fir solch Aktioune mat engem eenzelen Taster ze realiséieren.

Aktiounen

Folgend Aktiounen mussen realiséierbar sinn:

 • Single Click: Play/Pause
 • Double Click: Nächst Lidd an der Queue
 • Long Press: Lautstäerkt +
 • Long Press: Lautstäerkt –

No engem Long Press soll “d’Richtung” vun der Lautstäerkt (also erop oder erof) wiesselen.

Hardware

Als Taster benotzen ech ee Wireless Zigbee Button vu Xiaomi:

Xiaomi Mijia Wireless Switch, bedriwwen mat enger CR2032 Batterie
Xiaomi Mijia Wireless Switch, bedriwwen mat enger CR2032 Batterie

Wichteg! Dësen Taster funktionéiert nëmme mat enger ZigBee Gateway!

Kontroller / Software

Dat ganz gëtt gesteiert vum HomeAssistant, mir brauchen dofir Folgendes:

 • 1 input_boolean switch; dësen definéiert op mir d’Lautstäerkt erop oder erof setzen. Wiesselt no engem “Long press”
 • 6 Automatiounen:
  • 1 fir Single Click (un/aus)
  • 1 fir Double Click (nächst Lidd)
  • 4 fir d’Lautstäerkt ze steieren, jee nom Zoustand vum input_boolean rifft eng Automatioun ee bestëmmte Skript sou laang op bis den Taster net méi gedréckt gëtt, an wiesselt dann den input_boolean
 • 2 Skripten:
  • 1 fir Lautstäerkt +
  • 1 fir Lautstäerkt –

Code

Konfiguratioun (configuration.yaml)

input_boolean:
 sonos_dim:
  name: Sonos Dim
  initial: off

Automatiounen (automations.yaml)

# Automatioun 1: Un/Aus mat Single Click
- id: '1511198265745'
 alias: Sonos Play-Pause mat Xiaomi Taster Single Click
 trigger:
 - event_data:
   click_type: single
   entity_id: binary_sensor.switch_158d0002f6e07a
  event_type: xiaomi_aqara.click
  platform: event
 action:
 - data:
   entity_id: media_player.sonos
  service: media_player.media_play_pause

# Automatioun 2: Nächst Lidd mat Double Click
- id: '1552150251690'
 alias: Sonos - Next Track Xiaomi Taster Double Click
 trigger:
 - event_data:
   click_type: double
   entity_id: binary_sensor.switch_158d0002f6e07a
  event_type: xiaomi_aqara.click
  platform: event
 condition: []
 action:
 - data:
   entity_id: media_player.sonos
  service: media_player.media_next_track

# Automatioun 3: Volume +
- id: 'sonos-volume-up-on'
 alias: Sonos Volume up on
 initial_state: 'on'
 trigger:
 - platform: event
  event_type: xiaomi_aqara.click
  event_data:
   entity_id: binary_sensor.switch_158d0002f6e07a
   click_type: long_click_press
 condition:
 - condition: state
  entity_id: input_boolean.sonos_dim
  state: 'off'
 action:
 - service: script.turn_on
  entity_id: script.20190309001

# Automatioun 4: input_boolean un no long Press fir Volume+
- id: 'sonos-volume-up-stop-bool-on'
 alias: Sonos Volume up stop - boolean on
 initial_state: 'on'
 trigger:
 - platform: state
  entity_id: binary_sensor.switch_158d0002f6e07a
  from: 'on'
  to: 'off'
 condition:
 - condition: state
  entity_id: input_boolean.sonos_dim
  state: 'off'
 action:
 - service: input_boolean.turn_on
  entity_id: input_boolean.sonos_dim

# Automatioun 5: Volume-
- id: 'sonos-volume-down-on'
 alias: Sonos Volume down on
 initial_state: 'on'
 trigger:
 - platform: event
  event_type: xiaomi_aqara.click
  event_data:
   entity_id: binary_sensor.switch_158d0002f6e07a
   click_type: long_click_press
 condition:
 - condition: state
  entity_id: input_boolean.sonos_dim
  state: 'on'
 action:
 - service: script.turn_on
  entity_id: script.20190309002

# Automatioun 6: input_boolean aus no long Press fir Volume-
- id: 'sonos-volume-up-stop-bool-off'
 alias: Sonos Volume up stop - boolean off
 initial_state: 'on'
 trigger:
 - platform: state
  entity_id: binary_sensor.switch_158d0002f6e07a
  from: 'on'
  to: 'off'
 condition:
 - condition: state
  entity_id: input_boolean.sonos_dim
  state: 'on'
 action:
 - service: input_boolean.turn_off
  entity_id: input_boolean.sonos_dim

Skripte (scripts.yaml)

# Skript 1 : Volume +
'20190309001':
 alias: sonos-volume-up
 sequence:
 - condition: state
  entity_id: input_boolean.sonos_dim
  state: 'off'
 - service: media_player.volume_up
  entity_id: media_player.sonos
 - service: script.turn_off
  entity_id: script.20190309001
 - service: script.turn_on
  entity_id: script.20190309001

# Skript 2 : Volume -
'20190309002':
 alias: sonos-volume-down
 sequence:
 - condition: state
  entity_id: input_boolean.sonos_dim
  state: 'on'
 - service: media_player.volume_down
  entity_id: media_player.sonos
 - service: script.turn_off
  entity_id: script.20190309002
 - service: script.turn_on
  entity_id: script.20190309002

Aaner Méiglechkeeten

Dës Léisung funktionéiert grondsätzlech och mat aner media_player am Home Assistant ( zum Beispill Volumio), mee awer och als Dimmer fir Luuchten!

Als Beispill:

 • Single Click: Un/Aus
 • Long Press: Hellegkeet +
 • Long Press: Hellegkeet –

Dofir brauch een am fong nëmmen den Service Call “media_player.media_play_pause” mat “light.toggle” z’ersetzen, souwéi

 - service: media_player.volume_up
  entity_id: media_player.sonos

mat

- service: light.turn_on
 entity_id: light.luucht1_2
 data_template:
  brightness: '{{states.light.luucht1_2.attributes.brightness - 10}}'

Google Assistant

Nach op der Sich no Iddien? Op mengem Blog fënns du een Artikel wéi een de Sonos kann iwwert Google Assistant usteieren.

Permanent link to this article: https://www.hiscorebob.lu/2019/03/sonos-media-player-luuchten-mat-engem-taster-steieren/

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: