Dem Knéckjang säi Sprinkler

DIY Sprinkler

Elo kennt déi dréche Zäit am Summer wou d’netze vun de Blumme/Wiss wichteg ass. Fir déi Léit wéi ech déi net ëmmer dorunner denken (oder Loscht hunn) fir de Krunn opdréine ze goe gëtt et eng bëlleg an efficace Alternative zu de +130€ BewässerungsComputer vun z. bsp Gardena.

An dësem Artikel gëtt ee Kontroller fir Bewässerung fir ënnert 50€ gebaut, deen ee iwwert Internet (a souguer Voice Assistants wéi Google Home oder Alexa) steiere kann.

Dëse Kontroller ass duerch folgende Blog inspiréiert:

https://blog.haschek.at/2019/diy-garden-irrigation-for-less-than-20-bucks.html

Wat soll e können?

 • Manuell un/aus via Smartphone / Voice Assistant.
 • Lokal bedriwwen (keen 3rd Party Cloud Zwang, ausser fir Voice Assistant).
 • Automatiséiert un/aus schalten:
  • Nëmmen am Juni/Juli/August.
  • Nëmme wann fir den Dag kee Ree gemellt ass.
  • Notifikatioun un de Smartphone mat Override wa Ree gemellt ass fir trotzdem ze netzen (falls et net genuch gereent huet).

Wat brauch ech?

 • D1 Mini + Accessoires/Boards
 • 12V Netzdeel
 • 12V Ventil
 • Wasserdicht Box
 • MQTT Server
 • Home Assistant
 • E bëssi 2-odrege Kabel
 • E bëssi Zäit an ee Léitkolwen

Quanta Costa ?

Material Käschte:

D1 Mini4,99€Reichelt
D1 Relais1,70€Reichelt
D1 DC Power Input3,15€Reichelt
12V DC Netzdeel8,60€Reichelt
12V DC Ventil12,97€Amazon
Gardena Adapter (2x)2,49€Amazon
IP 65 Box1,79€Baumarkt
Total38,18€

Kontroller – Hardware

Als Kontroller kann am fong all ESP8266 Board benotzt ginn. Et ginn der mëttlerweil eng helle Wull. Souguer ee Kniwwelino ka fir dëse Zweck benotzt ginn. Ech sinn awer ee Fan vum Wemos D1 Mini, dee bei mir schon ënner aanerem d’Garage opmécht wann ech mam Auto bäifueren.

Fir den D1 ginn et Erweiderungs Boards fir quasi all Zwecker, fir dësen Kontroller brauche mir 1 Relais Board, an 1 Stroum Versuergungs Board. (alimentéiert den D1 souwéi den 12V Ventil)

Kontroller – Software

Tasmota ass d’Firmware (Programm) um Kontroller deen ech benotzen. Et ginn och nach aaner (méi einfach?) Alternativen wéi ESPHome, mee ech benotze Tasmota schon zanter e puer Joer an hunn dat op all mengen IOT Apparater drop.

D’Installatioun vum Tasmota op engem D1 Mini ass gudd dokumentéiert. Am Web Interface brauch ee nëmme den MQTT Server anzedroen, de Pin D1 (GPIO5) als Relay1 définéieren (fir den D1 Mini Relais), that’s it!

Prototype Demo

Home Assistant

Am Home Assistant gëtt et e bëssi méi komplizéiert. Fir d’éischt muss de Switch ugeluecht ginn ( Mat ESPHome fällt dat duerch Autodiscovery ewech). Desweidere benotzen ech nach e puer “Helper”:

 • 1 Input_boolean (als Konditioun fir den Automatisme op e soll automatesch netzen);
 • 1 Timer (fir d’Netze no 20 Minutte ze stoppen)
 • 1 Template Sensor (op fir den Dag Ree gemellt ass oder net)
 • 5 Automatismen:
  • Bewässerung Start – ausgeléist duerch eng de Sonnen ënnergank wann d’Konditioune (Mount/Ree gemellt) erfëllt sinn.
  • Bewässerung Stop – ausgeléist wann den timer vu 20 Minutten ofgelaf ass
  • Bewässerung – New Day – setzt all Dag d’Helper zeréck.
  • Bewässerung – Auto Off – Schalt d’automatesch netzen aus wa fir den Dag Ree gemellt ass, ausgeléist 1 Stonn viru Sonnen ënnergank.
  • Bewässerung – Auto off Override – Schéckt eng Notifikatioun un de Smartphone mat Knäppche fir d’Netze trotzdeem ze starten (falls et awer net gereent /net genuch gereent huet).

Et ka si dass et am NodeRed méi einfach ass fir solch Automatismen z’erstellen, mee ech benotze léiwer d’Funktioune vum Home Assistant ouni zousätzlech Outil (méi tools = méi Problem Quellen)

An der configuration.yaml vum Home Assistant:

switch:
 - platform: mqtt
  name: "Bewässerung"
  command_topic: cmnd/bewaesserung/POWER
  availability_topic: "tele/bewaesserung/LWT"
  state_topic: "stat/bewaesserung/POWER"
  retain: "false"
  payload_available: "Online"
  payload_not_available: "Offline"
  payload_on: "ON"
  payload_off: "OFF"

input_boolean:
 bewasserung_auto:
  name: Den Owend auto. netzen
  initial: on

sensor:
 - platform: template
  rainy_day: 
   friendly_name: 'Ree gemellt fir haut' 
   value_template: >
    {% if is_state('weather.standuert', 'rain') %}
     Jo
    {% else %}
     Nee
    {% endif %}
	
timer:
 bewasserung:
  duration: '00:20:00'
	

automation:
 - id: '1590263753319'
  alias: Bewässerung - Stop
  description: ''
  trigger:
  - event_data:
    entity_id: timer.bewasserung
   event_type: timer.finished
   platform: event
  condition: []
  action:
  - data: {}
   entity_id: switch.bewasserung
   service: switch.turn_off
 - id: '1590264184680'
  alias: Bewässerung - Start
  description: ''
  trigger:
  - event: sunset
   platform: sun
  condition:
  - condition: state
   entity_id: input_boolean.bewasserung_auto
   state: 'on'
  - condition: template
   value_template: '{{ now().month == 6 or now().month == 7 or now().month == 8 }}'
  action:
  - data: {}
   entity_id: switch.bewasserung
   service: switch.turn_on
  - data: {}
   entity_id: timer.bewasserung
   service: timer.start
 - id: '1590264741225'
  alias: Bewässerung - Auto off wann Reen
  description: ''
  trigger:
  - event: sunset
   offset: -01:00:00
   platform: sun
  condition:
  - condition: state
   entity_id: sensor.rainy_day
   state: Jo
  action:
  - data: {}
   entity_id: input_boolean.bewasserung_auto
   service: input_boolean.turn_off
  - data:
    data:
     actions:
     - action: bewasserung_override
      title: Trotzdeem netzen
     - action: bewasserung_off
      title: OK
    message: Haut ass Ree gemellt, Sprinkler ass aus
    title: Bewässerung
   service: notify.mobile_app_devicename
 - id: '1590265235553'
  alias: Bewässerung - Auto off Override
  description: ''
  trigger:
  - event_data:
    action: bewasserung_override
   event_type: mobile_app_notification_action
   platform: event
  condition: []
  action:
  - data: {}
   entity_id: input_boolean.bewasserung_auto
   service: input_boolean.turn_on
 - id: '1590266852702'
  alias: Bewässerung - New Day
  description: ''
  trigger:
  - at: 00:01
   platform: time
  condition: []
  action:
  - data: {}
   entity_id: input_boolean.bewasserung_auto
   service: input_boolean.turn_on

Da kann ee sech am Home Assistant UI eng kleng Grupp erstellen:

Home Assistant Grupp

Notifikatioun mat Knäppchen

Fir dass den Home Assistant d’Notifikatioun mat Knäppche verschécke kann muss d’Home Assistant App um Smartphone installéiert sinn. Desweidere muss am Home Assistant folgend Konfiguratioun erstallt ginn.

Duerno kann een dann solch Notifikatioune erhalen:

Home Assistant Notifikatioun mat Knäppchen

Fir sou eng DIY Léisung funktionéiert et wierklech gudd. An wéi bei all selwer gebauten Saachen: wann ee wees wéi et funktionéiert ass et méi einfach et duerno ze flécken, oder mat aaner Funktiounen z’erweideren.

Bei ons brauch sech mol fir d’éischt kee méi sech Gedanken ëm d’Bewässerung maachen, an mir genéissen onse Béierchen gemitterlech beim nokucken wann de Gaart genaat gëtt.

Permanent link to this article: https://www.hiscorebob.lu/2020/05/dem-kneckjang-sai-sprinkler/

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: